VAN BUGGENHOUT - algemene bouwonderneming - Vinnekenstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
T 015 71 23 66 - 015 71 20 90 - F 015 71 27 29 -

© 2020 VAN BUGGENHOUT bv - alle rechten voorbehouden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Al de leveringen, uitvoeringen van werken en overeenkomsten zijn onderworpen

aan de hierna vermelde voorwaarden:

 

Artikel 1

 

Elke afwijking van de hierna vermelde voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en moet uitdrukkelijk door de aannemer aanvaard worden. De voorwaarden van de medecontractant, voorkomend hetzij op zijn bestelbons, hetzij op om het even welk document van hem uitgaand, zijn niet bindend voor de aannemer.
 

Artikel 2

 

Uitvoering: De door ons opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen strekken slechts tot informatie, zijn steeds benaderend en kunnen ons nooit binden. Een vertraging in de levering of uitvoering kan slechts dan aanleiding geven tot enige vergoeding, wanneer het ogenblik van de levering of de termijn van de uitvoering op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.
 

Artikel 3

 

Contractbreuk: Bij eenzijdige contractbreuk door de opdrachtgever van gelijk welke aard en voor om het even welke reden, is aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de globale waarde van het contract.
 

Artikel 4

 

Prijsverhoging: Ingeval de werken niet kunnen uitgevoerd worden op de overeengekomen datum, en dit buiten de schuld van de aannemer, vallen de eventuele prijsverhogingen ten laste van de opdrachtgever.
 

Artikel 5

 

Indien de geleverde materialen een gebrek vertonen of indien bij de uitvoering bepaalde constructiefouten worden begaan, kan dit enkel aanleiding geven tot vervanging van de gebrekkige materialen of tot herstel van de begane fouten, zonder verdere schadevergoeding, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
 

Artikel 6

 

Bezwaren: Alle klachten dienen aan de aannemer schriftelijk gedaan te worden binnen de 48 uren na uitvoering van de werken. Indien binnen de acht dagen na de datum van de factuur er geen protest komt op deze bij aangetekend schrijven, wordt zij aanzien als aanvaard door de medecontractant.
 

Artikel 7

 

Betaling: Alle facturen en verschuldigde bedragen zijn betaalbaar contant, zonder korting, ten kantore van de aannemer of op één van de op de voorzijde vermelde rekeningen binnen de veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd bedongen.
Andere betalingen geschieden op risico van de betaler. Indien de schuldenaar de betalingstermijn niet eerbiedigt, heeft de aannemer het recht, en dit zonder aanmaning, de uitvoering van het contract te schorsen of het contract te verbreken voor de nog te verrichten leveringen en werken. Dit stopzetten van leveringen of werken wegens niet-betaling kan geen aanleiding geven tot vergoedingen of boetes. De bepalingen in verband met de wanbetalingen blijven hier van toepassing.


Artikel 8

 

Wissels: De aannemer behoudt zich steeds het recht voor om bij niet­-betaling op de vervaldag, wissels op de schuldenaar te trekken en die door deze laatste te doen accepteren. Dit brengt evenwel geenszins het afzien of afwijken van huidige algemene voorwaarden met zich mee.
 

Artikel 9

 

Wanbetaling: Het verzenden van de facturen geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm.
Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de erop vermelde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest afwerpen, berekend op het factuurbedrag en gelijk aan de wettelijke intrest.
Tevens wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebrek aan betaling op de vervaldag het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd wordt met 20%, ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding uit hoofde van vertraging, onbeschikbaarheid van kapitaal, administratiekosten, enz..., met een minimum van € 25. Deze verhoging omvat geen verwijlintresten noch gerechtskosten. De aannemer behoudt zich het recht voor de geleverde en de op de vervaldag niet betaalde goederen terug te nemen zonder enig voorafgaandelijke aanmaning.
 

Artikel 10

 

De aannemer kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, rechtstreeks of onrechtstreeks of voor schade voortspruitend uit het gebruik van verkochte goederen of van de uitgevoerde werken.
 

Artikel 11

 

Bevoegdheid: In geval van betwisting voortvloeiend uit de contracten en verbintenissen aan deze algemene voorwaarden onderworpen, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel - kanton Wolvertem bevoegd.

 

Deze algemene voorwaarden kunt u           downloaden