top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Al de leveringen, uitvoeringen van werken en overeenkomsten van Van Buggenhout bv, hierna genoemd
"de aannemer", zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:

 

Artikel 1

Elke afwijking van de hierna vermelde voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en moet uitdrukkelijk door de aannemer aanvaard worden. De voorwaarden van de medecontractant, voorkomend hetzij op zijn bestelbons, hetzij op om het even welk document van hem uitgaand, zijn niet bindend voor

de aannemer.
 

Artikel 2

Uitvoering: De door ons opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen strekken slechts tot informatie, zijn steeds benaderend en kunnen ons nooit binden. Een vertraging in de levering of uitvoering kan slechts dan aanleiding geven tot enige vergoeding, wanneer het ogenblik van de levering of de termijn van de uitvoering op voorhand en schriftelijk als zijnde essentieel overeengekomen werd.
 

Artikel 3

Contractbreuk: Bij uitdrukkelijke eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor om het even welke reden, is aan de andere contractspartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de globale waarde van het contract, en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de (hogere) effectief geleden schade te bewijzen en te vorderen.
 

Artikel 4

Prijsverhoging: Ingeval de werken niet kunnen uitgevoerd worden op de overeengekomen datum, en dit buiten de schuld van de aannemer, vallen de eventuele prijsverhogingen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 5

Indien de geleverde materialen een gebrek vertonen of indien bij de uitvoering bepaalde constructiefouten worden begaan, kan dit enkel aanleiding geven tot vervanging van de gebrekkige materialen of tot herstel van de begane fouten, zonder verdere schadevergoeding, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

 

Artikel 6

Bezwaren: Alle klachten dienen aan de aannemer schriftelijk gedaan te worden binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken. Indien binnen de acht dagen na de datum van de factuur geen gemotiveerd protest wordt overgemaakt via aangetekend schrijven, wordt de factuur aanzien als aanvaard door de medecontractant.

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer zijn bepaald door de van kracht zijnde wetten (art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek). De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering.

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering.  Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of had moeten hebben van het gebrek. 

 

Artikel 7

Betaling: Alle facturen en verschuldigde bedragen zijn betaalbaar contant, zonder korting, ten kantore van de aannemer of op één van de op de voorzijde vermelde rekeningen binnen de veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd bedongen. Andere betalingen geschieden op risico van de betaler. Indien de schuldenaar de betalingstermijn niet eerbiedigt, heeft de aannemer het recht, en dit zonder aanmaning, de uitvoering van het contract te schorsen of het contract te verbreken voor de nog te verrichten leveringen en werken. Dit stopzetten van leveringen of werken wegens niet-betaling kan geen aanleiding geven tot vergoedingen of boetes. De bepalingen in verband met de wanbetalingen blijven hier van toepassing.


Artikel 8

Wissels: De aannemer behoudt zich steeds het recht voor om bij niet-betaling op de vervaldag, wissels op de schuldenaar te trekken en die door deze laatste te doen accepteren. Dit brengt evenwel geenszins het afzien of afwijken van huidige algemene voorwaarden met zich mee.
 

Artikel 9

Wanbetaling: Het verzenden van de facturen geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Elke factuur die niet betaald wordt binnen de termijn voorzien in artikel 7, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op gelijk aan de conventionele verwijlintresten van 10% op jaarbasis. Tevens wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebrek aan betaling op de vervaldag het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd wordt met 10%, ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding uit hoofde van vertraging, onbeschikbaarheid van kapitaal, administratiekosten, enz..., met een minimum van € 125. Deze verhoging omvat geen verwijlintresten noch gerechtskosten.

Indien de klant een consument is in de zin van art. I.1 van het Wetboek Economisch Recht (WER), dan zal, in geval dat zijn factuurprotest of klacht conform artikel 6, ontvankelijk en gegrond wordt bevonden door de aannemer of door de rechtbank, de klant aanspraak kunnen maken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op een vergoeding van 10% van de geprotesteerde waarde van de betreffende factuur, met een minimum van 125€. Indien de aannemer een geldsom verschuldigd is aan een klant, consument in de zin van art. I.1 van het WER, dan heeft deze klant recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op een nalatigheidsinterest van 10% jaars op deze som.

 

Artikel 10

Eigendom van geleverde goederen gaan eerst over op de koper nadat deze aan de aannemer alle verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan met inbegrip van de eventuele kosten, vergoedingen en penaliteiten. De klant kan derhalve op geen enkele wijze beschikken over de nog niet volledig betaalde goederen. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen.
 

Artikel 11

De aannemer kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, rechtstreeks of onrechtstreeks of voor schade voortspruitend uit het gebruik van verkochte goederen of van de uitgevoerde werken.

Artikel 12

Bevoegdheid: In geval van betwisting voortvloeiend uit de contracten en verbintenissen aan deze algemene voorwaarden onderworpen, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel en het Vredegerecht van het kanton Meise bevoegd.
 

Artikel 13

Uw persoonsgegevens worden door Van Buggenhout bv verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van de overeenkomst. Via ons e-mailadres, info@vanbuggenhout-bv.be, kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming kan u altijd opvragen via ons e-mailadres en is vindbaar op onze website: https://www.vanbuggenhout-bv.be/privacy-policy

Deze algemene voorwaarden kunt u           downloaden

bottom of page